ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Toepassingsgebied

Behoudens schriftelijke overeenkomst die ervan zou afwijken, zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle tussen de verkoper en de koper afgesloten verkoopsovereenkomsten, met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper. 

Offertes, bestellingen en orderbevestigingen 

Offertes, in welke vorm ook gedaan door de verkoper, zijn slechts rechtsgeldig nadat ze schriftelijk door de verkoper werden bevestigd. Documenten overgemaakt door de Verkoper bij de offertes en o.a. afbeeldingen, maats- en gewichtsopgaven, inlichtingen met betrekking tot de capaciteit en het vermogen zijn slechts bindend na aanvaarding door schriftelijke bevestiging. 

Prijs 

Onze prijzen worden steeds ex stock opgegeven. De verpakkings-, assemblage- en installatiekosten alsmede de start-up van de producten zijn nooit inbegrepen. Alle prijzen en bijkomende kosten zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik van de levering. De koper dient hierop de BTW te betalen alsmede taksen. Indien tussen de datum van het aangaan van de verkoopovereenkomst, de orderbevestiging en de datum van levering, om welke reden ook de prijzen zouden gestegen zijn, zal de verkoper het recht hebben om deze prijsstijging aan de koper door te berekenen. Indien deze verhoogde prijs de overeengekomen prijs met meer dan 10% overschrijdt, heeft de koper het recht om de overeenkomst te verbreken. Voor bestellingen <1.000,00 € excl. BTW worden 30,00 € excl. BTW behandelingskosten aangerekend. 

Betalingen 

Behoudens andersluidend beding, zijn alle leveringen van de verkoper betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Wissels en cheques worden alleen aanvaard als betalingsmiddel mits uitdrukkelijke voorafgaande overeenkomst doch alle kosten ervan blijven alleszins ten laste van de koper. Een betaling wordt slechts beschouwd als uitgevoerd wanneer de rekening van de verkoper effectief wordt gecrediteerd. Bij laattijdige betalingen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% dit met een minimum van 50,00 €. Daarnaast zal een conventionele rente worden aangerekend van 1% per maand, te rekenen van af de factuurdatum. 

Leveringen 

De verkoper zal de koopwaren afleveren op het door de koper opgegeven c.q. overeengekomen adres. Het risico voor verlies en beschadiging gaat op de koper over op het ogenblik van de overhandiging van de goederen aan de vervoerder en dit, zelfs wanneer de verkoper gebruik maakt van eigen vervoermiddelen. De leveringstermijnen, zoals bepaald in de bestelling of in de orderbevestiging, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor de verkoper. Bij eventuele vertraging zal de koper in afwijking van art. 1610, 1611 B.W. geen recht hebben op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen zoals gevallen van overmacht (zie art. 9) schorsen onze leveringsverplichting. In zulk geval zal de leveringstermijn zolang als nodig uitgesteld worden.Retour winkel en website

Retour website en winkel

De klant heeft 14 dagen het recht om een product te retourneren. Wanneer verzendkosten inzake een retour van toepassing zijn, worden deze in rekening gebracht ten koste van de klant. KeyMusic geeft geen geld retour maar een tegoedbon mits de volgende uitzonderingen*

Uitgezonderd van retour*
- Microfoons
- Externe geluidskaarten
- Verbruiksproducten zoals snaren, drumvellen en stokken
- Hoofdtelefoons
- Midi Keyboards


Aanvaarding van het materiaal, zichtbare en verborgen gebreken 


Klachten betreffende zichtbare gebreken en de conformiteit van het verkocht materiaal dienen ten laatste twee dagen na ontvangst van het materiaal ingediend te worden en dit door middel van een aangetekend en gemotiveerd protest, vooraleer het materiaal op enigerlei wijzen in gebruik werd genomen; Daarbij dient aangetoond dat de zichtbare gebreken en/of de niet-conformiteit aanwezig waren op het ogenblik van levering. In geen geval mag een dergelijke klacht voor de koper een voorwendsel zijn om de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de zes weken vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de acht werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De verkoper verbindt er zich enkel toe de door hem als gebrekkig erkende onderdelen te vervangen of te herstellen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade zoals depannage, immobillisaties, personenongevallen of schade aan goederen van de koper of derden, enz. In geen geval kan het indienen van een klacht betreffende gebrekkige producten aan de koper het recht geven om het contract te verbreken. 

Eigendomsoverdracht en voorbehoud 

In afwijking van art. 1583 B.W. komt verkoop slechts tot stand en gaat de eigendom slechts over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, de hoofdsom zowel als eventuele renten en schadevergoedingen. 

Uitdrukkelijk ontbindend beding

Indien blijkt dat de koper één van zijn verplichtingen onder huidige of andere overeenkomst met de verkoper niet nakomt of er risico bestaat dat deze verbintenissen niet door hem zullen nagekomen worden zelfs wanneer deze verbintenis nog niet opeisbaar is geworden, zal de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, ontbonden zijn en dit ten laste en ten nadele van de koper met eenvoudige mededeling per aangetekend schrijven door de verkoper en dit onverminderd zijn recht om schadeloosstelling te vorderen voor de geleden schade. In voormeld geval verbindt de koper er zich toe de gebreken onmiddellijk terug te sturen en dit ten laatste binnen de 48 uur na ontvangst van de aangetekende brief. De koper machtigt de verkoper ertoe in dat geval het materieel in bezit te nemen zonder andere rechtsvorm. Bovendien heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de koopprijs onverminderd het recht betaling te eisen voor de meerdere bewezen schade

Overmacht De verkoper is bevrijd van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht, waaronder begrepen worden, ongevallen, oorlog, stakingen, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand, daden van de overheid, weersomstandigheden, en in het algemeen alle mogelijke belemmeringen dit tot gevolg hebben de uitvoering van deze overeenkomst te vertragen of ernstig te bemoeilijken. Geschillen Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de woonplaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij de verkoper, optredend als eiser, verkiest zijn vordering in te stellen voor enig welke andere Belgische rechtbank.