Algemene couponvoorwaarden


Onderstaande algemene couponvoorwaarden zijn van toepassing op iedere voordeelcoupon, -bon, -sticker en dergelijke (hierna: ‘coupon’), uitgegeven door Key Music Nederland B.V., Key Music N.V., de KEYMUSIC winkels in Nederland en België of via de website www.keymusic.com (hierna tesamen aangeduid met: 'KEYMUSIC'). KEYMUSIC is een formule van Key Music Nederland B.V., gevestigd te Den Haag, verder te noemen 'KEYMUSIC'. Onder ‘site’ wordt in deze voorwaarden verstaan: www.keymusic.com en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.


Couponvoordeel

KEYMUSIC biedt de klant tegen inlevering van de coupon het op de coupon vermelde voordeel, met inachtname van de daarbij vermelde actievoorwaarden. Dit voordeel kan onder meer zijn:

a. een kortingsbedrag of –percentage, of een cadeau in natura e.d. bij aankoop van één of meer artikelen, of van (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen, uit een bepaald deel van het KEYMUSIC-assortiment;
b. een kortingsbedrag of –percentage, of een cadeau in natura e.d. bij aankoop van één of meer artikelen, of van (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen, naar keuze uit het totale KEYMUSIC-assortiment;
c. een aanbieding bestaande uit een voordeel bij een andere winkel, een korting op de entreeprijs van een evenement, clinic. etc.

Betreft de coupon een korting bij aankoop van één of meer artikelen uit een bepaald deel, dan wel naar keuze uit het totale KEYMUSIC-assortiment, dan geldt deze korting bij aankoop van meerdere stuks van exact hetzelfde artikel, op al deze artikelen. Tenzij op de coupon of in de daarbij vermelde actievoorwaarden anders is bepaald, kan de coupon zoals bedoeld bij sub a t/m c ingeleverd worden bij iedere KEYMUSIC-winkel in Nederland en België en/of in de KEYMUSIC webshop.

Geldigheid coupons

Voor alle coupons geldt:

• de klant dient – ingeval van gebruik bij een KEYMUSIC-winkel – bij de kassa vooraf de coupon(s) te overhandigen, en indien van toepassing, aan te geven bij welk(e) artikel(en) hij van couponvoordeel gebruik wenst te maken;
• de klant dient – ingeval van gebruik op de KEYMUSIC-website – alle gevraagde gegevens van de coupon(s) in te vullen op de daartoe bestemde velden en volgens de functionaliteit van de site aan te geven bij welk(e) artikel(en) hij van couponvoordeel gebruik wenst te maken;
• de korting die met de coupon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag, op het moment van volledige betaling. Over een aanbetaling ontvangt de klant geen gedeeltelijk voordeel; het voordeel wordt integraal toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende aankoop;
• de coupon is geldig gedurende de op de coupon vermelde periode;
• de coupon kan maar één keer worden gebruikt;
• de coupon moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen;
• de coupon kan niet worden gebruikt in combinatie met soortgelijke voordelen of andere coupon(s);
• de coupon kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
dupliceren van de coupon of het verspreiden van het couponnummer of andere gegevens van de coupon is verboden;
• bij gebruik van de coupon(s) in een KEYMUSIC-winkel zijn alleen originele en/of onbeschadigde coupons geldig; iedere verandering maakt de coupon ongeldig;
• bij gebruik van de coupon(s) in de KEYMUSIC-webshop is de werking van barcodes uitgesloten en dient de klant een keuze te maken op het moment dat hier in het bestelproces om gevraagd wordt;
• de geldigheid van de coupon en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van KEYMUSIC, ongeacht het verkoopkanaal waar de klant de coupon inlevert of gebruikt;
• de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de coupon nimmer rechten ontlenen en de klant kan een coupon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van één of meer artikelen kan de coupon niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden);
• betreft de coupon een voordeel bij aankoop van één of meer of (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen uit een bepaald deel van het KEYMUSIC-assortiment, dan kan het zijn dat de betreffende artikelen uitverkocht zijn en/of niet bij KEYMUSIC verkrijgbaar zijn. Dit leidt niet tot (een recht op) compensatie;
• betreft de coupon een voordeel bij aankoop van één of meer of (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen, naar keuze uit het totale KEYMUSIC-assortiment, dan geldt dit voordeel niet in combinatie met andere couponnen, op reeds bestelde artikelen, alsmede voor services, verhuur en producten en/of diensten van PostNL;
• wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de coupon wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door KEYMUSIC niet gewenste effecten, is KEYMUSIC gerechtigd, de werking van bepaalde coupons op te schorten of de betreffende coupons geheel in te trekken. In dit geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende coupons naar eigen inzicht van KEYMUSIC gehonoreerd of gecompenseerd worden.

Retour geven van aankopen

Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een coupon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald. Een eventueel bij de aankoop/aankopen verkregen cadeau in natura dient door de klant in originele staat teruggegeven te worden of wordt met de klant verrekend. Het voordeel dat met de coupon is verkregen, vervalt.

Misbruik en fraude

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de coupon(s), is KEYMUSIC gerechtigd de coupon(s) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen couponvoordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

Aansprakelijkheid

KEYMUSIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de coupon(s), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met coupon(s). Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is KEYMUSIC niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de coupon(s).

 

Slotbepaling

KEYMUSIC behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene couponvoorwaarden aan te brengen.

Door gebruik te maken van de coupon(s) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene couponvoorwaarden en de voorwaarden die vermeld staan op gamma.nl/algemene voorwaarden.

De algemene verkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor online aankopen staan op www.keymusic.com vermeld.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene couponvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.

Versie december 2015